Menu

Medlemsmøde den 3/4 2018

05. april 2018 kl. 22:29
Udskiftning i bestyrelsen

Referat fra medlemsmødet den 3. april 2018
1. Valg af dirigent
Lene Nielsen, formand for JGI, blev valgt som dirigent og bekendtgjorde, at medlemsmødet er lovligt ind-varslet. Hun gav herefter ordet til formand Michael Talchow.
2. Formandens beretning
Formand Michael Talchow fortalte om året der gik.
2017 var været kendetegnet ved forandringer, fornyelse og oprydning. Det har været en lang proces, ikke helt uden problemer, men når vi ser tilbage på slutresultatet, så har det været indsatsen værd.
Der har været en meget grunding oprydning i vores kontingenter. Vi har i 2017 afskrevet en stort beløb, da vi ikke anser det for sandsynligt, at vi kan få indkasseret pengene fra de skyldige. Vi har stadigvæk en del arbejde med at få indkasseret en del penge, men det er realistisk.
2017 var også året hvor vi har fornyet os og forsøgt at skabe lidt mere klubliv på Spraglehøj. Kiosken har åbent de dage, hvor der er flere sammenhængende kamp, og kiosken bliver drevet af frivillige forældre fra alle hold i Jyllinge FC. Ydermere fik vi startet op med fællesspisning for spillere og forældre, og vi synes, det har været en succes. Dejligt når mere end 120 børn og voksne fylder vores klubhus. Derfor fortsætter disse arrangementer også i 2018 med fællesspisning hver måned.
Vi spændte det økonomisk bælte ind i 2017. Vi begyndte 2017 på et usikkert grundlag, så vi brugt en del resurser på at få rettet op på økonomien, og det er lykkedes os. Vi har været meget forsigtige med, hvad vi brugte vores penge på, og vi har sagt nej til mange ting, heriblandt uddannelse af trænere og indkøb. Det er vigtigt, at vi har en sund og positiv økonomi. Og det har vi nu. Så nu er der igen plads til mere uddannelse og flere aktiviteter i 2018.
I foråret 2017 blev de 3 nye og længe ventet baner indviet og kunne tages i brug. Det har været en lang proces, ikke helt uden problemer, men nu er banerne klar og det giver os nye muligheder i forhold til forde-ling af træningstider.
Fodboldens Venner har i 2018 sponsoreret nye ure til de nye baner. Tak for støtten, Venner!
I juli blev der konstitueret en ny bestyrelse, og vi synes, at vi har fået et godt fodfæste. Jyllinge FC skulle have ny formand, da René Dalskov i starten af juni meddelte, at han gik på standby fra formandsposten
indtil efter sommerferien for at fokusere på arbejdet og familien. René fik nyt arbejde, som kræver hans fulde tilstedeværelse, hvorfor han valgte at trække sig fra bestyrelsen. Michael Talchow tiltrådte derefter som formand.
I 2017 havde Jyllinge FC endnu engang udsolgt på fodboldskolen. 120 børn deltog i løbet af ugen, og vi kunne endnu engang se tilbage på en uge afviklet, med stor succes. Derfor afholdes der igen i 2018 fod-boldskole på vores fine anlæg. Stor tak Simon, Ulrik og Michael Svensson som i 2018 vil være tovholdere på dette arrangement.
I 2017 fik vi afholdt Jyske 3-bold, og det må siges at være en succes. Jyllinge FC blev placeret på Dan-markskortet, og selvom det krævede både blod, sved, grin og tårer, så lykkedes det, fordi den frivillige indsats var stor. Så tak til alle jer der var med til at gøre det til en succes!
Ny forretningsfører. Carsten Bjørke valgt at søge nye udfordringer i 2017, men vi fik hurtigt etableret kontakt til Cecilie Krause, som nu er vores nye forretningsfører.
I 2017 valgte bestyrelsen at nedsætte et tur-udvalg, der skulle se på mulighederne for klubture. Dette ud-valg er nu oppe og køre med hjælp fra Cecilie Krause og Michael Svensson og med støtte fra Lars Bai. Og det udmønter sig i to ture i 2018: Rema 100 CUP og Lunderskov Cup.
Priser for årets træner og årets frivillig blev givet til Nytårskuren. Årets træner blev Martin Andersen, Andersen som træner drenge årgang 2005, og årets frivillige blev Dorthe Larsen.
I 2017 havde vi 3 rækker der vandt deres rækker 2005 drenge, 2005/2006 piger og 2002 drenge der nu skal spille U16 øst. Ydermere blev vores dygtige Superveteraner sjællandsmestre – der skal lyde et kæmpe til-lykke til dem alle.
3. Orientering om JFC’s økonomiske resultat på baggrund af af gennemførte aktiviteter
Jonas Pedersen præsenterede regnskabet. Det ser overordnet godt ud. Der blev strammet ind og ryddet op i 2017, og det afspejler sig i et overskud, der nu kan komme ud og arbejde på banerne i form af trænerud-dannelse, mulighed for tilskud til ture og bedre materiel. Vi har stadig et tilgodehavende på 73.000 kr. som vi skal have hjem. Vidste du, at de 73.000 kr. svarer til ca. 250 helt nye bolde? Eller til fuld betaling for fire hold til Rema 1000 Cup?
Regnskab 2017 (Highlights)
Indtægter Beløb Kommentar
Kontingent 470.508
Kommunalt tilskud 414.480
Sponsorindtægter 542.779 Inkl. Sponsorat fra Fodboldens Venner
Indtægter i alt 1.728.007
Udgifter Beløb Kommentar
Træner/lederomkostninger 592.575 Inkl. Løn til Forretningsfører
Lokaleomkostning 146.019
Rekvisitter & Beklædning 173.527
Stævner & turneringer 387.199
Administration 77.711 Inkl. Annoncer/PR, TV/Internet klubhus, Div. Gebyr
Udgifter i alt 1.489.647
Driftsresultat 238.360
Tilgodehavender i alt 94.930 73.080 er tilgodehavender fra medlemmer
4. Redegørelse for JFC’s aktivitetsplaner for det kommende år
Jyllinge FC følger et aktivitetsårshjul for klubbens drift. Her har vi i 2017 også koblet en rådgiver på fra
DBU, som skal hjælpe os til at blive endnu bedre til at organisere arbejdet i klubben, både på holdene og i
klubben som helhed.
Derudover betyder den forbedrede økonomi betyder, at vi kan komme i gang med nye og flere aktiviteter.
Bl.a. arrangerer klubben trænerkursus i efteråret 2018 (C og B-kurser), og der vil fortsat være fællesspisning
hver måned frem mod sommer, ligesom vi meget gerne vil bruge mere energi på klublivsudvalget og
fælles aktiviteter (kom gerne med gode ideer og initiativer). Der skal også sættes mere tryk på de store
hjemmebanedage med kiosk og grill mv. Der er oprettet et tur-udvalg for at se på mulighederne for at få
flere spillere af sted på ture til ind- og udland.
5. Behandling af indkomne forslag
a) Bestyrelsen havde indsendt forslag om kontingentstigning. Kontingentstigningen blev vedtaget. Selvom
der pt. er et overskud i regnskabet, så er det blevet dyrere at drive en fodboldklub og for at følge den almindelige
prisudvikling, så hæves kontingenterne, som det fremgår nedenfor. Børn og Ungdom stiger 100
kr. pr. halvår, Senior stiger 50 kr. og Fodboldfitness stiger 150 kr. Jyllinge FC ligger dermed på linje med
de ørige klubber i omegnen. De nye satser betyder, at der kommer ca. 40.000 ekstra i klubkassen pr. halvår.
6. Valg af bestyrelse
Jf. vedtægterne vælges bestyrelsesmedlemmerne på medlemsmødet for max. 2 år. Bestyrelsen har besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
Følgende er villige til valg: Dorte Hermansen, Torben Vestergaard, Torben Grünheit, Michael Svensson, Kasper Krause, Rikke Krygermeyer, Simon Kratholm Ankjærgaard.
Tonny Fredriksen og Jonas Pedersen har meddelt, at de ikke ønsker genvalg.
Alle der var villige til valg, blev valgt som medlemmer til bestyrelsen.
Valg af formand.
Jf. vedtægterne vælges formanden for et år ad gangen.
Formand Michael Talchow er på valg.
Michael Talchow blev valgt som formand.
7. Evt.
Lene Nielsen, formand for JGI, fortalte om den ny persondataforordning. Jyllinge FC skal indhente data-behandleraftale fra Kluboffice. Overholdelse af persondataforordningen er væsentlig og bøderne store og mærkbare, hvis reglerne ikke overholdes. Mail til medlemmer og trænere skal sendes fra medlemssyste-merne og brug af holdsport mv. er ikke tilladt, fordi det ikke overholder reglerne i den ny forordning.
Lene takkede for god ro og orden.
3. april 2018/DH