Menu

Pædofili

Indhold: 

- FORÆLDRE 

- TRÆNERE OG LEDERE FOR BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR 

- A: TRÆNER OG LEDERE FOR BØRN/UNGE UNDER 15 ÅR 

- B: TRÆNER OG LEDERE FOR UNGE MELLEM 15 OG 18 ÅR 

- BESTYRELSE – ADMINISTRATION 

- VIGTIGE TELEFONNUMRE 

- BØRNS VILKÅR 

- ROSKILDE KOMMUNE 

- DANMARKS IDRÆTS-FORBUND 


FORÆLDRE
Når vi i offentligheden med mellemrum hører om børn, der er blevet krænket af voksne, skaber det uvilkårligt vrede og afmagt. Som følge heraf har vi i Jyllinge FC lavet nogle ”spilleregler” for vores indbyrdes omgang med hinanden i klubben. 

Spillereglerne skal ses som et skridt i retning af at forebygge, at netop vores klub bliver ramt af krænkelser. Som baggrund for disse spilleregler er der taget hensyn til en så stor sikring af vore børn og ungdomsspillere som muligt, samtidig med, at de trænere og ledere, der i dagligdagen yder en stor indsats overfor vore spillere har et regelsæt for, hvordan de tackler deres omgang med spillerne bedst muligt. 

I Jyllinge FC skal glæden for legen med bolden og fællesskabet omkring træningen og kampene være i højsædet. De regler der opstilles for vor omgang med hinanden, skal derfor ikke være så stramme, at de fratager fodboldglæden fra hverken spillere eller trænere/ledere. 

Der skal fortsat være plads til knus, kram, trøst og jubel. Det hører med til fodboldspillet. 

Forældre kender deres børn allerbedst. Derfor opfordrer vi fra Jyllinge FC forældrene til at deltage i deres børns aktivitet mest muligt. 

Vi opfordrer til, at forældre deltager aktivt i livet omkring klubben, for der igennem at følge deres børns udvikling og omgangskreds, det være sig fodboldkammerater, træner/ledere og kammeraternes forældre. På den måde ved du som forældre mere om, hvem dit barn taler om, og hvordan det indbyrdes fællesskab fungerer. 

I forbindelse med, at vi i Jyllinge FC har lavet vore ”spilleregler”, har vi også valgt at indføre klare retningslinier for vore tilknyttede trænere/ledere i årgangene for børn under 15 år. Dette for at sikre dit barn og vore trænere/ledere mest muligt. Alle trænere/ledere i Jyllinge FC bliver tjekket i Det Centrale Kriminalregister i forbindelse med deres start i klubben. Herefter foretages dette tjek en gang årligt. De paragraffer i kriminalregisteret vi vil forespørge på er: 

Straffelovens § 222, § 224, § 225 og § 235 samt § 210 og § 232. 

Disse paragraffer omhandler alle forhold begået mod et barn under 15 år. Ved forhold forstås seksuelle forhold med børn under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incestforhold, samt forhold vedr. distribution og salg af utugtige fotografier og film og lign. af børn. Samtidig med indførelsen af de disse regler i Gundsø FC omkring trænere og ledere for børn og unge under 15 år, skal det samtidig præciseres, at der også gælder regler omkring seksuelle krænkelser af unge mellem 15 og 18 år. 

Klubben forventer af vore trænere/ledere, at de så vidt muligt altid er to voksne i et omklædningsrum med spillere: 

• under bad/omklædning 
• i forbindelse med f.eks. taktikmøde 
• ved sejrsrus efter vundne kampe. 

På eventuelle ture med et hold er det også naturligt, at der deltager mindst 2 voksne sammen, hvoraf mindst én skal være træner/hjælpetræner eller holdleder i Jyllinge FC. 

Selvom Jyllinge FC har disse regler, og at man fra klubbens side gør alt for at sikre såvel spillere samt træner/ledere imod eventuelle krænkelser, kan situationen selvfølgelig opstå alligevel. I tilfælde af, at man har en mistanke eller hører et rygte, så kontakt hurtigst muligt klubbens bestyrelse. 

Bestyrelsens medlemmer er oplyst på opslag i klubhuset eller kan findes på Jyllinge FC’s hjemmeside (www.jyllinge-fc.dk). Et sådant forhold skal altid undersøges og stoppes hurtigst muligt. Der foreligger i Jyllinge FC retningslinier for, hvordan en sådan henvendelse skal tackles. 

Hvis du ikke ønsker at tale med klubben om din mistanke kan du også henvende dig til et af de numre der står på telefonlisten på sidste side i dette vejledning. 

TRÆNERE OG LEDERE FOR BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR

A: TRÆNER OG LEDERE FOR BØRN/UNGE UNDER 15 ÅR

Træner – leder i Jyllinge FC defineres som: 

Træner/hjælpetræner samt holdleder tilknyttet hold med børn og unge under15 år. 
I forbindelse med al offentlig tale om pædofili, har klubben vedtaget, meget klare regler for, hvad vi i Jyllinge FC forventer af vore trænere/ledere. Klubben ønsker hermed at signalere, at vi er en klub, der sætter vores børn og unge i højsædet, og også overfor vore forældre kan meddele, at vi har et godt og seriøst forhold til vore trænere/ledere. I den forbindelse er der et tjek af alle ovennævnte trænere/ledere i Det Centrale Kriminalregister. 

Dette tjek skal samtidig ses som den enkelte træner/leders beskyttelse. Dette foregår på den måde, at du som træner/leder ved indførelsen af disse regler, samt herefter 1 gang årligt pr. 1. februar vil blive bedt om en underskrift på en fuldmagt, der gør, at klubben kan søge oplysninger ved Rigspolitichefen. 

De paragraffer i kriminalregisteret vi vil forespørge på er: 

Straffelovens § 222, § 224, § 225 og § 235 samt § 210 og § 232. 

Disse paragraffer omhandler alle forhold begået mod et barn under 15 år. 

Ved forhold forstås seksuelle forhold med børn under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incestforhold, samt forhold vedr. distribution og salg af utugtige fotografier og film og lign. af børn. 

Som sikring af, at du som træner/leder og holdleder ikke får dine oplysninger videregivet til 
alt og alle, vil proceduren for indhentelse af oplysninger være følgende: 

• Du underskriver fuldmagt og ansøgningen fremsendes til Rigspolitichefen. 
• Klubbens formand eller sekretær modtager svar retur fra Rigspolitichefen. 
• Resultatet af klubbens forespørgsler hos Rigspolitichefen gennemses og eventuelle straffeattester vil straks blive fulgt op. Herefter vil alle modtagne svar fra Rigspolitichefen blive makuleret. 
• Samtidig vil der ligge en liste, aflåst, over hvem der er tjekket ved det sidste årlige tjek. Dette for, at bestyrelsen altid ved, hvem der er tjekket. Resultatet af det årlige tjek vil ikke fremgå af listen. 

De personer, der i klubben skal have adgang til oplysninger i forbindelse med hjemtagelse af disse straffeattester (se ovenfor), underskriver en tavshedserklæring. 

Disse tavshedserklæringer er gældende for resten af livet. Det er strafbart, at videregive oplysninger man fra strafferegisteret er kommet i besiddelse af. Samtidig skal det præciseres at: 

Man kan i Jyllinge FC ikke være tilknyttet foreningen som træner/leder og holdleder uden, at man underskriver fuldmagt til forespørgsel i Det Centrale Kriminalregister. Hvis man tilknyttes Jyllinge FC i perioden mellem det fastsatte årlige tjek, vil der blive foretaget en forespørgsel med det samme, og derefter vil pågældende træner/leder blive tjekket samtidig med alle andre. Såfremt en straffeattest ikke kommer ren tilbage fra Rigspolitichefen, vil vedkommende personligt blive kontaktet af Jyllinge FC, med henblik på bortvisning, og samtidig få besked om årsag til bortvisning fra klubben. 

Dette forhold vil blive mellem formand/sekretæren og den bortviste. 

Klubben forventer desuden af sine trænere/ledere og holdledere for at komme flest mulige tvivlsspørgsmål til livs: 

• At I så vidt muligt er 2 sammen i omklædningsrum i forbindelse med badning og omklædning af børn og unge. 
• I tilfælde hvor I er i omklædningsrum med børn og unge, f.eks. i forbindelse med taktikmøde eller efterrationalisering
på en kamp forventes også, at I så vidt muligt er 2 voksne personer sammen. 
• På eventuelle ture skal der deltage mindst 2 voksne sammen med børn og unge, heraf skal mindst én være 
træner/hjælpetræner eller holdleder i Jyllinge FC. 

Det er vigtigt, at der i Jyllinge FC fortsat er plads til knus og kram, trøst og jubel sammen med børnene. Dette må under ingen omstændigheder glemmes. Det kan måske for den enkelte træner/leder være en god idé at tale med forældrene på jeres hold om, hvordan I er som personer. Det kan måske i nogle tilfælde gøre, at det en forælder opfatter som helt i orden og en anden som grænseoverskridende vil blive løst, fordi alle ved, hvordan du som person er, og ved hvorfor du gør, som du gør. Lad os sammen forsøge at minimere risikoen for misfortolkninger af hinandens opførsel. 

De ansvarlige omkring holdet skal omgående indberette ændringer i træner-/lederstaben til Jyllinge FC. 

Får du som træner/leder mistanke om, at der foregår krænkelser af børn i klubben eller hører et rygte om det, forventer Jyllinge FC, at du hurtigst muligt kontakter klubbens bestyrelse, således at forholdet kan bringes til ophør hurtigst muligt eller rygtet elimineret. 

Dette skulle også gerne medføre, at alle parter lider så lille skade som muligt. 

B: TRÆNER OG LEDERE FOR UNGE MELLEM 15 OG 18 ÅR

Samtidig med indførelsen af disse regler i Jyllinge FC omkring trænere og ledere for børn og unge under 15 år, skal det samtidig præciseres, at der også gælder regler omkring seksuelle krænkelser af unge mellem 15 og 18 år. 

Disse regler omkring krænkelser er klart beskrevet i den danske lovgivning og 
lyder som følger: 

Iflg. Servicelovens § 36 og Straffelovens § 213 har alle personer pligt til at underrette barnets bopælskommune, hvis man får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under vilkår, der bringer dets sundhed og udvikling i fare. Trænere, ledere og instruktører har således pligt til – selv eller gennem ledelsen – at underrette 
kommunens socialforvaltning, hvis man mener, at et barn udsættes for seksuelle overgreb. 

Straffelovens § 216 -§ 235 handler om seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder her i landet er 15 år. Det er også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er ”betroet den voksne til undervisning eller opdragelse”, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring. I idrætssammenhæng er alle former for seksuel kontakt mellem træner, ledere, instruktører og de unge mellem 15 og 18 år, som de træner, derfor helt uacceptable. 

Det skal derfor indskærpes overfor vore trænere/ledere, at ovennævnte forhold ikke accepteres i Gundsø FC, og at det er en klar overtrædelse af de regler, der gælder i Jyllinge FC. 

En overtrædelse af disse regler vil betyde bortvisning. 

Får du som træner/leder mistanke om, at der foregår krænkelser af børn i klubben eller hører et rygte om det, forventer Jyllinge FC, at du hurtigst muligt kontakter klubben, således at forholdet kan bringes til ophør hurtigst muligt. Dette skulle også gerne medføre, at alle parter lider så lille skade som muligt. 


BESTYRELSE – ADMINISTRATION 

I forbindelse med disse regler i Jyllinge FC omkring krænkelser af børn og unge i klubben skal følgende retningslinier følges. 

I forbindelse med indhentning af oplysninger skal der udfærdiges en ajourført liste over alle trænere/hjælpetrænere og ledere tilknyttet hold i Jyllinge FC med børn og unge under 15 år. Listen skal indeholde navn, adresse og cpr-numre. Denne liste skal omhandle såvel direkte holdtilknyttede samt ansatte af klubben. 

Pr. 15. marts hvert år skal der indhentes underskrifter på fuldmagter til indhentelse af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister fra samtlige på listen opførte personer. Senest pr. 1. april hvert år fremsendes disse anmodninger om oplysninger til Rigspolitichefen. Det er formandens ansvar, at anmodningerne fremsendes til Rigspolitichefen. 

I Det Centrale Kriminalregister forespørges på følgende lovparagraffer: 

Straffelovens § 222, § 224, § 225 og § 235 samt § 210 og § 232. 

Disse paragraffer omhandler alle forhold begået mod et barn under 15 år. Ved forhold forstås seksuelle forhold med børn under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incestforhold, samt forhold vedr. distribution og salg af utugtige fotografier og film og lign. af børn. 

I Jyllinge FC er det alene klubbens formand og sekretær, der må håndtere de oplysninger, der kommer retur fra Rigspolitichefen. 

Disse 2 personer skal underskrive en tavshedserklæring, som er gældende for resten af livet. Retten til at håndtere oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister kan ikke videregives til andre i klubben (ej heller ved fuldmagt). 

Når der fra Det Centrale Kriminalregister kommer svar retur fra Rigspolitichefen til klubben, er det klubbens formand/sekretær, der modtager og gennemser disse. I tilfælde af, at en person, der er forespurgt på, findes i Det Centrale Kriminalregister, kontakter formanden/sekretæren denne, med henblik på omgående bortvisning, som træner/leder fra klubben. Alle svar, der er modtaget retur fra Rigspolitichefen makuleres. 

Det er formandens/sekretærens ansvar, at der sker makulering af alle svar. 

Klubbens formand/sekretær afkrydser på tjeklisten alle, der er forespurgt på, således at man altid kan se, at en træner/leder er tjekket. Denne liste opbevares i aflåst skab. Det må ikke fremgå af listen, hvad svaret på hver enkelt forespørgsel har været. 

Efter det årlige tjek er afsluttet sørger formanden for, at det føres til protokol i forbindelse med næste bestyrelsesmøde, at det årlige tjek har fundet sted. For trænere/ledere, der starter i klubben, foretages der efter de ovenstående retningslinier et tjek ved ankomsten til klubben, hvorefter vedkommendes navn, adresse og cpr-nummer indføres på den samlede tjekliste, således at 
vedkommende fremover følger samme tjek-tidspunkt, som alle andre trænere/ledere. 

Det skal understreges, at såfremt en træner/leder er at finde i Det Centrale Kriminalregister skal vedkommende bortvises som træner/leder fra klubben omgående, uanset konsekvenser for børnene og klubben. For trænere/ledere for unge mellem 15 og 18 år gælder følgende regler i den danske lovgivning – i disse tilfælde kan klubben ikke forespørge i Kriminalregisteret: 

Iflg. Servicelovens § 36 og Straffelovens § 213 har alle personer pligt til at underrette barnets bopælskommune, hvis man får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under vilkår, der bringer dets sundhed og udvikling i fare. Trænere, ledere og instruktører har således pligt til – selv eller gennem ledelsen – at underrette kommunens socialforvaltning, hvis man mener, at et barn udsættes for seksuelle overgreb. 

Straffelovens § 216 -§ 235 handler om seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder her i landet er 15 år. Det er også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er ”betroet den voksne til undervisning eller opdragelse”, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring. I idrætssammenhæng er alle former for seksuel kontakt 
mellem trænere, ledere, instruktører og de børn under 18 år, som de træner, derfor helt uacceptable. 

Som følge heraf skal det understreges, at hvis en træner/leder i Jyllinge FC overtræder ovennævnte, skal vedkommende omgående bortvises som træner/leder fra klubben, uanset konsekvenser for de unge og klubben. Ved en eventuel bortvisning af en træner/leder fra Jyllinge FC henledes opmærksomheden på, at vi fra klubbens side kan anmode den bortviste om, at holde sig væk fra klubben og de af Jyllinge FC benyttede områder. Men klubben kan ikke kræve det. 

I tilfælde af, at en forælder, en træner eller en leder henvender sig til klubbens bestyrelse med mistanke om, at der foregår krænkelser af et barn eller ung spiller i Jyllinge FC, er det bestyrelsens pligt at reagere hurtigt og støtte op om de involverede parter bedst muligt. Der skal hurtigt laves en vurdering af om sagen er velbegrundet, og hvis den er, skal der tages kontakt med de sociale myndigheder og/eller politi. 

Hvis man ikke føler, at der er begrundet mistanke, skal al rygtedannelse stoppes hurtigst muligt. 
Hvis en mistanke er begrundet, og bestyrelsen derfor vælger at overlade sagen til de sociale myndigheder og/eller politiet, er sagen i klubben dermed stoppet med hensyn til undersøgelser o.l. 

Det er Jyllinge FC’s politik, at der hurtigst muligt skal informeres blandt alle de involverede parter, således at alle får en god forklaring og forståelse af, hvad der er sket. Der er mange muligheder for at få hjælp, hvis vi i klubben skulle få brug for det. Nedenfor angives en række telefonnumre, hvor der sidder professionelle folk, der kan kontaktes med henblik på at få hjælp til at løse situationen bedst muligt. 

Vigtigst af alt er, at man fra bestyrelsens side gør noget og hjælper hurtigt. 

Vigtige telefonnumre

Børns Vilkår 
Rådgiverne på begge nedennævnte telefonnumre er uddannede voksne med viden og erfaring om børn – f.eks. socialrådgivere, pædagoger, psykologer og lærere. Børns Vilkår er en privat organisation, som har til formål at forbedre vilkårene for børn og unge i Danmark. Børns Vilkår er uafhængig af politiske partier og faglige organisationer. 

Børnetelefonen tlf. 35 55 55 55 
(Man-fre kl. 12.00-21.00, Lør/søn kl. 9.00-12.00) 

Forældretelefon tlf. 35 55 55 57 
(Man/fre kl. 12.00-21.00) 

Roskilde Kommune 
Børn og Unge Rådgivningen tlf. 46 77 71 00 
Kirkebjergvej 2 
4040 Jyllinge 

Uden for almindelig åbningstid 
henvises til Roskilde Politi tlf. 46 35 14 48 

Danmarks Idræts-forbund 
Idrættens Hus 
2605 Brøndby 
Konsulentafdeling tlf. 43 26 20 31 


Til alle rådgivere på alle ovennævnte telefonnumre kan du ringe anonymt.

Luk