Menu

Ordenreglement Spraglehøj

Ordensreglement/Leveregler for brug af Spraglehøj/Klubhus mv. gældende fra 1/1-2017 (for Jyllinge FC/Jyllinge Løbeklub/medlemmer af JGI + gæstende klubber)

 

 

 1. Alle arrangementer – som ikke er en del af kioskens normale åbningstid, dvs. man handler i kiosken og bruger mødelokale 1 vil pr. 1/1-2017 medføre et depositum på kr. 1000 som skal indbetales til klubben inden arrangementets start og som tilbagebetales efter arrangementet`s afslutning såfremt alt er OK, der henvises til punkt 18.( Jyllinge FC kontonummer : Jyske Bank reg. nr. 0683, konto nr. 0002047608), senest 2 hverdage inden arrangementets start. (Mødelokale 1 kan ikke bookes særskilt for at undgå depositumbetaling).

Ingen med adgang til Spraglehøj kan på eget initiativ arrangere private arrangementer i klubhuset,da dette ikke er tilladt, i.h.t brugsaftalen med Roskilde Kommune.

 

 1. Omfattet af punkt 1 er bl.a. fester, afslutningsarrangementer, julefrokoster, bespisnings-arrangementer i de enkelte årgange, weekend-overnatning, forældremøder med deltagelse af spillere og arrangementer som kan udgøre en oprydning, rengøring  eller hærværks-risiko.
 2. Ved overnatning el større aften-arrangementer skal klubhuset være klar senest dagen efter kl. 09.00. Forretningsføreren vil tilstræbe at gennemgå klubhuset på dette tidspunkt, med henblik på at vurdere tilbagebetaling af depositum.
 3. Aftenmøder i klubhuset bestyrelsesmøder, trænermøder, forældremøder uden deltagelse af ”spillere” kan fortsat finde sted.
 4. Afvigelser fra ovennævnte skal godkendes af den til enhver tid valgte formand for JFC eller Forretningsføreren .
 5. Klubhuset har 2 yderdøre på 1. sal og 6 yderdøre i stueetage. Det påhviler den ansvarlige for et arrangement – eller den sidste der forlader Spraglehøj – at tilsikre at disse døre er låste, det samme gælder for vinduer, herefter tilkobles alarmen og hoveddøren til klubhuset låses. (Jyllinge FC arbejder pt. på en løsning, der indikerer på alarmen om udvendige døre er låste, indtil da må man selv gå rundt og checke dørerne).
 6. Det påhviler den ansvarlige for et arrangement – eller den sidste der forlader Spraglehøj, at tilsikre at lyset på kunststofbanen og multibanen er slukket.(kunststofbanen`s lys sidder ved alarmen ved hovedindgangen, multibanens lys i skur(trænernøgle virker i skur).
 7. Ankommer man som første til klubhuset må man antage, at alle døre er låste, hvorfor man låser hoveddøren op og frakobler alarmen – også hvis man ”bare” skal hente bolde i boldrummet.(Jyllinge FC arbejder pt. på at etablere en til- og frakoblings enhed ved boldrum)
 8. Alt vedr. alarm forefindes ved hoveddøren/indgangspartiet. Går alarmen er man forpligtet til at ringe til Roskilde Sikring på tlf 46313900 og oplyse sikkerhedskode. Dermed afstilles alarmen.
 9. Såfremt punkt 6,7,8 og 9 ikke overholdes eller JFC modtager en regning for beredskabets udrykning efter den til enhver tid gældende takst – vil den ansvarlige klub/den ansvarlige træner eller den ansvarlige årgang, mv få en påtale af Jyllinge FC – såfremt det gentager sig vil klubben forbeholde sig ret til at viderefakturere beløbet til den ansvarlige el årgangen (Beløbet udgør min. 750 kr)
 10. Nøgler udleveres af forretningsføreren, såfremt man er berettiget til en nøgle. Nøglen er personlig og man opgiver en personlig kode og underskriver for modtagelse af nøgle og brug af kode. Misbrug af dette, udlån af nøgle og kode til 3. mand og gentagne overtrædelser af ordensreglementet(incl. punkt 10, 13, 14,15,17 og 18) medfører inddragelse af nøgle og/eller adgang til Spraglehøj. Såfremt man stopper som træner/leder mv i relation til Jyllinge FC, Jyllinge Løbeklub, G77 og Gundsølille skal nøglen afleveres tilbage til forretningsføreren. Undladelse medfører faktura på 350 kr. pr. nøgle til den pågældende klub der anvender nøglesystemet på Spraglehøj.
 11. Såfremt man er i tvivl om hvorledes alarm-systemet fungerer, skal man aktionsorienteret rette henvendelse til Forretningsføreren.
 12. Klubhuset må ikke ”betrædes” med fodboldstøvler(nultolerance) eller beskidte løbesko.

Dette fremgår på alle yderdøre i klubhuset. Fodboldstøvler må ikke medbringes i mødelokaler på 1. sal.(skal blive i omklædningsrum)

 1. Rygning i klubhus er ikke tilladt.
 2. Klubhuset er godkendt til overnatning ( se hjemmeside vedr.retningslinjer.)
 3. Jyllinge FC kan udlåne en grill til godkendte arrangementer ( se hjemmeside)
 4. Alle arrangementer skal fremgå af lokalebooking-systemet ( se hjemmeside)
 5. Køkken, Mødelokale 1 +2, Mødelokale Boresko, EDB-sen har alle et særskilt ordensreglement der er ophængt i det pågældende lokale.
 6. Hvis man ikke anvender sin tildelte tid på Spraglehøj, skal klubben orienteres om dette, så tiden kan tildeles andre årgange. I vinterhalvåret gælder dette også for Gundsølille og Gundsømagle for så vidt angår kunststofbanen.

Såfremt man udebliver fra en tildelt tid uden aflysning vil dette blive noteret af Forretningsføreren. Udeblivelse 3 gange i træk – uden aflysning – vil for eksterne klubber´s brug af Spraglehøj medføre indberetning til forvaltningen i Roskilde Kommune. Sluttelig kan dette ligeledes få konsekvenser ved tildelingen af tider de efterfølgende år.

 1. Omklædningsrummene skal fejes og ryddes op efter brug. Det er træneren/lederen på det pågældende hold, der er ansvarlig for dette og træneren/lederen skal forlade omklædningsrummene sammen med spillerne.
 2. Skade el konstateret hærværk skal meddeles forretningsføreren. Der vil i det enkelte tilfælde blive drøftet en erstatningspligt, ligesom hærværk anmeldes til politiet og Roskilde Kommune. Bestyrelsen i Jyllinge FC vil ligeledes tage stilling til karantæne til personer omfatter af punkt 21.

 

 

 

 

Bestyrelsen i Jyllinge FC, december 2016

Luk