Menu

Referat medlemsmøde - JFC onsdag den 6. april 2016

image
03. maj 2016 kl. 20:33

 

 

Referat af medlemsmødet i Jyllinge FC

 

 

Medlemsmødet blev afholdt onsdag den 6. april 2016 kl. 19.00 i klubhuset på Spraglehøj.

 

Dagsorden for medlemsmødet:

 

 1.       Valg af dirigent
 2.        Lene blev valgt som dirigent.
 3.       Lene informerede om at indkaldelsen var rettidig og i overensstemmelse med vedtægterne.
 4.       Formandens beretning
 5.        Formanden takkede for fremmødet. Michael Rosenbom orienterede om at det var hans første beretning som formand. Michael orienterede om den nuværende sportslige situation, herunder i senior, og berettede om udfordringer i forhold til fastholdelse i senior-regi. Fastholdelse af spillere er en udfordring for nærværende i klubben, og Formanden orienterede omkring at det er en udfordring man arbejder med i bestyrelsen.
  Formanden orienterede om at U17-piger og Drenge 02 og pige U13, alle vandt deres rækker. U13 vandt desuden Sjællandsk Mesterskaberne.

Formanden fortalte om opstart af ny årgang 2010, og at der i klubben er gjort en indsats for at starte nye årgange i klubben på en bedst mulig måde.

Formanden berettede om det nye tiltag ”leg med bold”, der blev stablet på benene på initiativ af et forældrepar.

Formanden fortalte at vi i 2015 har fået ny Forretningsfører.

Formanden orienterede om at vi i 2015 har skiftet samarbejdsklub, fra i flere år at have haft et samarbejde med FCN valgte vi at indgå samarbejde med FC Roskilde. Der er allerede skiftet 1 spiller fra Jyllinge FC til FC Roskilde. Desuden er samarbejdet startet positivt med specifik-træning i klubben og desuden forløb med trænere.

Formanden fortalte at vi på Pige-siden har indgået samarbejde med Brøndbyernes IF, og at samarbejdet fremadrettet vil blive udrullet i endnu større stil.
Formanden berettede om den nye tøj-aftale klubben indgik i 2015, med Sportmaster og Nike. I forlængelse af dette fortalte Formanden om at der er udrullet træner-tøj til alle trænere i klubben.

Formanden fortalte at 2015 var året hvor den nye multibane blev indviet. Multibanen blev etableret med støtte fra Roskilde Kommune og Fodboldens venner.

Formanden orienterede om status på ”de nye” baner, og at disse så småt er begyndt at få fæste.

Formanden fortalte om de 5 piger + 5 drenge der var i Parken og følge landsholdet på banen.

Formanden berettede omkring at de trafikale forhold for nuværende er en udfordring, med kampe, løbeklub, arrangementer osv. Det er blandt andet baggrunden for hvorfor at området ved klubhuset er spærret med stolper, så spillere og løbeklub og andre personer i klubben kan færdes i sikkerhed.

I 2015 mistede vi desværre Lars Ole Munk, en ildsjæl i klubben som stadig er enormt savnet.

I 2016 har vi haft opstartet 3 x Fodbold Fitness tilbud i klubben.

Formanden fortalte om kiosken, og de forsøg der gøres for at sikre klubliv, og fastholdelse, og samtidig gøre klubben til et levende sted og være.

Formanden sluttede med at takke, trænere, ledere, frivillige, spillere og bestyrelsen for året der er gået.    

 1.       Orientering om JFC’s økonomiske resultat på baggrund af de gennemførte aktiviteter
 2.        Kasseren Rene Dalskov, orienterede om Jyllinge FC økonomiske resultat, se vedhæftede bilag.

Der blev spurgt ind til økonomien omkring kiosken. Det blev fra bestyrelsens side besvaret at man havde haft et underskud i 2015 på max. 30.000, men dette skulle ses i sammenhold med varelageret. Konklusionen er dog at kiosken for nuværende giver underskud.  

 1.       Redegørelse for JFC’s aktivitetsplaner for det kommende år, herunder hvorledes disse planer gennemføres rent økonomisk ud fra det fastlagte budget.
 2.        Kasserer Rene Dalskov, orienterede om budgettet for 2016, se det vedhæftede bilag. 
 3.       Behandling af indkomne forslag
 4.        Forslaget blev debatteret.
 5.       Det første forslag blev trukket men der blev stillet et nyt forslag, med en alternativ formulering.
 6.        Formuleringen i forslaget blev ændret. Beslutninger kan træffes på ordinære eller ekstraordinære indkaldte bestyrelsesmøder ved et simpelt flertal. Sådanne beslutninger føres til referat på førstkommende bestyrelsesmøde. – formuleringen blev godkendt.
 7.       Valg af bestyrelse
 8.        På valg er:

Jf. vedtægterne vælges bestyrelsesmedlemmerne på medlemsmødet for max. 2 år. Bestyrelsen har besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år

Følgende er villige til genvalg: Dorthe Larsen, Brian Maurer, Rene Dalskov, Michael Vilebæk, Casper Boe Jensen.

-          Annika Mortensen ønskede og stille op til bestyrelsen.

-          Dorthe Hermansen ønskede og stille op til bestyrelsen som suppleant. (Hun var desværre ikke til stede)  

o   Alle opstillede blev valgt.

 

Poul Gilling har meddelt, at han ikke ønsker genvalg.

 1.       Valg af formand

Jf. vedtægterne vælges formanden for et år ad gangen.

Formand Michael Rosenbom er på valg og modtager genvalg.

-          Michael Rosenbom blev enstemmigt valgt som formand.

 

 

 1.       Eventuelt
 2.        Der blev stillet spørgsmål angående træningstider, i sammenhæng med indtægt i kiosken, og at ”gammel-mands”-holdene kunne få spilletidspunkt således at de kunne komme op og bruge kiosken.
 3.       Derudover blev der spurgt ind til de trafikale forhold, da de pt. Er utilfredsstillende, og kan være til fare for medlemmerne.
 4.        Derudover blev der spurgt ind til kontingent-skyldnere/debitorer og hvorfor dette tal pt. Er så markant. Ca. 50.000. Rene Dalskov besvarede spørgsmålet med hvorledes man har ændret processen omkring skyldnere og at dette også har haft indflydelse på debitor-listen, da man har ryddet ud i skyldnerne.  
 5.       Der blev desuden spurgt ind til omkring spærring af spillere i kampklar når nu kontingentet var sendt lidt sent ud, dette blev besvaret med at der fremadrettet ville være et økonomi-udvalg der håndterer kontingent.
 6.        Derudover blev der spurgt angående Bondestuen CUP, om den kunne blive rykket således at senior kunne deltage. Dette ville bestyrelsen videregive til arrangøren af Bondestuen CUP.
 7.        Derudover blev der spurgt ind til den planlagte ungdoms-fest, og om hvordan sådan en kunne arrangeres, og hvilke årgangen bestyrelsen tænkte, skulle deltage.
 8.       Der blev spurgt ind til kontingent angående senior, da hjemmesiden pt. Beskriver at et seniorkontingent koster 850 kr. Medlemmet stillede sig undrende for hvad et senior-kontingent kostede, og om dette gjaldt både på dame og herre-siden.

Rene Dalskov svarede på bestyrelsens vegne at der er en fejl i den måde det står på hjemmesiden nu.

 1.       Der blev spurgt ind til om klubben kunne erhverve nogle raflebægere + terninger og kort.
 2.         Der blev spurgt ind til om man kunne sikre at klubben altid har gule + røde kort samt fløjter til kampe når man selv skal dømme, hvis dommeren ikke kommer.
 3.         Et medlem forespurgte på is-poser, eller medicin-tasker til holdene.
 4.       Der blev spurgt ind til Jyllinge Keeper-academy. Carsten som er en del af akademiet og var til stede, orienterede omkring akademiet, og hvordan det fremadrettet vil forløbe.
 5.         Mødet sluttede med at bestyrelsen blev takket for sin store indsats.

 

Jyllinge FC bød efter mødet på lidt mad.

 

Jf. vedtægterne:

 

Stemmeret på medlemsmødet har alle afdelingens fremmødte aktive og passive medlemmer der på mødedatoen er fyldt 14 år og som ikke er i restance med kontingent eller andre medlemmet pålagte bidrag til foreningen. For idrætsudøvere under 14 år, der er aktive i JGI gives stemmeretten til en af udøverens forældre. Der kan kun afgives en stemme for et barn pr. forældre og ingen person kan oppebærer mere end en stemme.

Repræsenterede medlemmer af JGIs Hovedbestyrelse og Foreningsledelse har ingen stemmeret.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på medlemsmødet, skal være tilstillet formanden senest 8 dage før medlemsmødets afholdelse.